ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o czym powinien poinformować sprzedającego w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Szczegóły paragraf 6 regulaminu.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Dane Przedsiębiorcy: Klang Piotr Żółkiewski, z siedzibą: ul.Młynarska 4, 05-500 Piaseczno
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, nr REGON 147322362, nr NIP 9512199676, e-mail:
biuro@klang.pl.
- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *

- Data odbioru

............................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

............................

- Adres konsumenta(-ów)

.............................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..............................

- Data

...............................

* niepotrzebne skreślić